SUBURI

prototype v0.11

reduce typo! let's Suburi!

enjoy Asa-Ren, Inokori-Tokkun!

(only Chrome browser)